How do you say existence in Vietnamese?
— sự tồn tại


Related synonyms for existence in Vietnamese
universevũ trụ
worldtrái đất
Specialized synonyms for existence in Vietnamese
lifesinh hoạt; sanh hoạt
naturengoài trời
Derivative terms for existence in Vietnamese
beđến
existtồn tại