How do you say kingdom in Vietnamese?
— vương quốc


Related synonyms for kingdom in Vietnamese
landđất
Generic synonyms for kingdom in Vietnamese
countrytỉnn
fieldcánh đồng
landđất
monarchyquân chủ; chế độ quân chủ; nền quân chủ
Derivative terms for kingdom in Vietnamese
kingvua