How do you say liquid in Vietnamese?
— nước; lỏng


Generic synonyms for liquid in Vietnamese
consonantphụ âm
Specialized synonyms for liquid in Vietnamese
alcoholrượu
beveragenước giải khát
drinkly rượu, cốc rượu
inkmực
waternước