How do you say country in Vietnamese?
— tỉnn


Related synonyms for country in Vietnamese
landđất
Generic synonyms for country in Vietnamese
peoplenhân dân
Member holonyms for country in Vietnamese
provincetỉnh
Specialized synonyms for country in Vietnamese
centertrung tâm
dangernguy hiểm
eyemắt
hearttrái tim
homelandquê hương
kingdomvương quốc
middlegiữa
openmở
spacekhông gian; khoảng không; vũ trụ
turkeygà tây
Terms within for country in Vietnamese
landđất