How do you say gas in Vietnamese?
— khí tê; khí; chất khí; Chất khí


Related synonyms for gas in Vietnamese
blowthổi; phù, phù phù (to blow on food)
gasolinedầu xăng; xăng
gunsúng lục
petroldầu xăng; xăng
Group relationships for gas in Vietnamese
aeroplanemáy bay; phi cơ
airplanemáy bay; phi cơ
carxe hơi; ôtô
machinemáy
Specialized synonyms for gas in Vietnamese
airkhông khí
chlorineclo
crowcon quạ
fluorineflo
hydrogenhiđrô; hyđrô; hi-đrô; hy-đrô
nitrogennitơ
oxygenôxy