How do you say chemistry in Vietnamese?
— hóa học; Hóa học; Wikipedia:Trang chính Hóa học


Examples of category for chemistry in Vietnamese
abundancephong phú
atomnguyên tử
chainhiện tại
cleansạch sẽ; sạch
freegiải phóng
heavynặng
lightnhẹ; nhẹ nhàng
moleculephân tử
reactionphản ứng
richgiàu
ringnhẫn; cà rá