How do you say linguistics in Vietnamese?
— ngôn ngữ học; Ngôn ngữ học


Generic synonyms for linguistics in Vietnamese
sciencengành khoa học, môn khoa học
Specialized synonyms for linguistics in Vietnamese
etymologytừ nguyên
Examples of category for linguistics in Vietnamese
badxấu
earlysớm; ban đầu; đầu mùa
grammarngữ pháp
middlegiữa
newmới
oldgià
rootchân răng