How do you say grammar in Vietnamese?
— ngữ pháp; Ngữ pháp


Category relationships for grammar in Vietnamese
linguisticsngôn ngữ học
Examples of category for grammar in Vietnamese
accusativeđối cách
articlemạo từ
futuretương lai
genitivesinh cách
headđầu