How do you say old in Vietnamese?
— già


Similar to for old in Vietnamese
earlysớm; ban đầu; đầu mùa
greymàu xám
yellowhòang
Category relationships for old in Vietnamese
linguisticsngôn ngữ học
Antonyms for old in Vietnamese
newmới
youngtrẻ; trẻ tuổi