How do you say early in Vietnamese?
— sớm; ban đầu; đầu mùa


Related synonyms for early in Vietnamese
otherkhác
Similar to for early in Vietnamese
futuretương lai
newmới
oldgià
youngtrẻ; trẻ tuổi
Also for early in Vietnamese
firstthứ nhất; đầu tiên
Category relationships for early in Vietnamese
linguisticsngôn ngữ học
Antonyms for early in Vietnamese
middlegiữa