How do you say heavy in Vietnamese?
— nặng


Related synonyms for heavy in Vietnamese
biglớn; to; bự
greatcụ ông
hardkhó
largerộng
Generic synonyms for heavy in Vietnamese
actordiễn viên
partphần
Similar to for heavy in Vietnamese
biglớn; to; bự
deepsâu
fullđầy đủ
importantquan trọng
pregnantcó thai; có mang thai; có chửa
thickdày
Category relationships for heavy in Vietnamese
chemistryhóa học
Antonyms for heavy in Vietnamese
lightnhẹ; nhẹ nhàng