How do you say pregnant in Vietnamese?
— có thai; có mang thai; có chửa


Similar to for pregnant in Vietnamese
biglớn; to; bự
fullđầy đủ
greatcụ ông
heavynặng
largerộng
Derivative terms for pregnant in Vietnamese
pregnancycó thai