How do you say great in Vietnamese?
— cụ ông


Related synonyms for great in Vietnamese
biglớn; to; bự
capitalvốn; chính
heavynặng
largerộng
Similar to for great in Vietnamese
biglớn; to; bự
goodtốt
importantquan trọng
largerộng
pregnantcó thai; có mang thai; có chửa
Derivative terms for great in Vietnamese
capitalvốn; chính