How do you say heavy in Albanian?
— rëndë


Related synonyms for heavy in Albanian
bigmadh
gravevarr (m)
hardfortë
largegjerë
soundtingull (m)
Generic synonyms for heavy in Albanian
actoraktor (m), aktore (f), bërës (m), bërëse (f)
partpjesë
Similar to for heavy in Albanian
bigmadh
fatyndyrë
fullplot
harshashpër, vrazhdë
importanti rëndësishëm
Antonyms for heavy in Albanian
lightdritë (f)