How do you say heavy in Thai?
— หนัก (nàk)


Related synonyms for heavy in Thai
bigขุน (khóón); ขนาดใหญ่ (khànààt yài); ใหญ่ (yài)
hardยาก (yark)
largeใหญ่
soundเสียง
Generic synonyms for heavy in Thai
partท่อน (tôn); ส่วนย่อย (sùan yôi); ส่วน (sùan)
Similar to for heavy in Thai
bigขุน (khóón); ขนาดใหญ่ (khànààt yài); ใหญ่ (yài)
importantสำคัญ (săm-kan); เอ้ (ây)
pregnantมีครรภ์ (mee kan); ตั้งครรภ์ (dtâng kan); ท้อง (tóng)
Antonyms for heavy in Thai
lightเบา (bao)