How do you say job in Thai?
— การงาน (gaan ngaan); การ (gaan); งาน (ngaan)


Related synonyms for job in Thai
problemปัญหา (bpanhăa)
Generic synonyms for job in Thai
duty(Thai'กิจ) (kìt), (Thai'งาน) (ŋaan)
placeบริเวณ (bor-rí-wayn)
putวาง (waang)
workทำงาน (tam ngaan)
bookหนังสือ (nǎngsěu); สมุด (sàmòot)
heroวีรบุรุษ (wee-rá-bù-rùt)
Specialized synonyms for job in Thai
land(Thai'ลง) (lohng)
placeบริเวณ (bor-rí-wayn)
professionอาชีพ (aa-chêep)
sportสปอร์ต (sabpòt)
tradeพาณิชย์ (paa-nít); ธุรกิจ (tú-rá-gìt); การค้า (gaan-káa)
workทำงาน (tam ngaan)