How do you say port in Hindi?
— बंदरगाह (m) (bandargāh); पोर्ट (porṭ)


Generic synonyms for port in Hindi
carryले जाना (le jānā)
changeछुट्टा (chuṭṭā)
drinkशराब पीना (pīnā)
landभूमि (f) (bhūmi)
Category relationships for port in Hindi
shipपोत (m) (pot); जहाज़ (m) (jahāz)
Similar to for port in Hindi
leftबायां (bāyā̃); (bā'ēṁ)बायें (bāyēṁ)