How do you say port in Armenian?
— նավահանգիստ (navahangist)


Generic synonyms for port in Armenian
carryտանել (tanel); կրել (krel)
drinkխմիչք (xmichk)
landցամաք (c'amak')
Category relationships for port in Armenian
shipնավ (nav)
Similar to for port in Armenian
leftձախ (jax)