How do you say drink in Vietnamese?
— ly rượu, cốc rượu


Related synonyms for drink in Vietnamese
beveragenước giải khát
swallownuốt
Generic synonyms for drink in Vietnamese
foodthức ăn
have
liquidnước; lỏng
takenắm
usedùng; sử dụng; xài; lợi dụng
waternước
Specialized synonyms for drink in Vietnamese
alcoholrượu
carrymang; ẵm
chocolatesô-cô-la; sôcôla; socola
coffeecà phê
givecho
killgiết
milksữa
portcảng
tankxe tăng
teatrà
winerượu vàng
Derivative terms for drink in Vietnamese
swallownuốt