How do you say swallow in Vietnamese?
— nuốt; Họ Nhạn


Related synonyms for swallow in Vietnamese
drinkly rượu, cốc rượu
Generic synonyms for swallow in Vietnamese
bearmang; ẵm
have
mouthmiệng; mồm
speaknói; nói chuyện; nói được
standđứng
stomachbụng
takenắm
talknói; nói chuyện; nói được
Derivative terms for swallow in Vietnamese
drinkly rượu, cốc rượu