How do you say come in Vietnamese?
— lại


Related synonyms for come in Vietnamese
dolàm; thực hiện
fallngã; té; rớt; rơi
numbersố
seedhột; hạt
sementinh dịch
Specialized synonyms for come in Vietnamese
addressđịa chỉ
fallngã; té; rớt; rơi
landđất
neargần
shorebờ
Generic synonyms for come in Vietnamese
beđến
becometrở nên; trở thành
changethay đổi; đổi
existtồn tại
gođi
happenxảy ra; xảy đến
leadchì
runchạy
seenhìn thấy; xem xét; thấy; xem
traveldu lịch
Derivative terms for come in Vietnamese
numbersố
Antonyms for come in Vietnamese
gođi
leaverời khỏi