How do you say begin in Vietnamese?
— bắt đầu


Specialized synonyms for begin in Vietnamese
enterđi vào
fallngã; té; rớt; rơi
Generic synonyms for begin in Vietnamese
beđến
mouthmiệng; mồm
speaknói; nói chuyện; nói được
talknói; nói chuyện; nói được
Antonyms for begin in Vietnamese
endkết thúc