How do you say geometry in Vietnamese?
— hình học; Hình học


Examples of category for geometry in Vietnamese
pencilbút chì
rightbên phải (on sb's right)
squarequảng trường
translatedịch
Category relationships for geometry in Vietnamese
mathematicstoán học