How do you say string in Vietnamese?
— chuỗi


Related synonyms for string in Vietnamese
chainhiện tại
drawvẽ; vạch; dựng lên
trainxe lửa
Specialized synonyms for string in Vietnamese
cellođàn viôlôngxen; xelô
Generic synonyms for string in Vietnamese
changethay đổi; đổi
collectionbộ sưu tập
necklacechuỗi hạt
takenắm
Category relationships for string in Vietnamese
musicâm nhạc
Related verbs for string in Vietnamese
drawvẽ; vạch; dựng lên
runchạy