How do you say teach in Vietnamese?
— dạy; dạy học; dạy bảo; dạy dỗ


Related synonyms for teach in Vietnamese
learnhọc
Generic synonyms for teach in Vietnamese
piratekẻ cướp biển
Causes for teach in Vietnamese
learnhọc
Specialized synonyms for teach in Vietnamese
talknói; nói chuyện; nói được
trainxe lửa
Derivative terms for teach in Vietnamese
teachergiáo viên