How do you say skirt in Chinese?
— 裙子 (qúnzi), 裙 (qún)


Related synonyms for skirt in Chinese
bird鳥, 鸟 (niǎo), 雀 (què)
doll玩偶 (wánǒu), 娃娃 (wáwa)
duck鴨, 鸭 (yā), 鴨子 (yāzi)
ring戒指
Generic synonyms for skirt in Chinese
girl女孩兒, 女孩儿 (nǚháir), 女孩子 (nǚháizi), 姑娘 (gūniang), 女兒, 女儿 (nǚ'ér)
meet遇見, 遇见 (yùjiàn), 見面, 见面 (jiànmiàn)
touch接觸, 接触 (jiēchù), 觸摸, 触摸 (chùmō), 摸 (mō), 觸, 触 (chù)