How do you say speech in Vietnamese?
— lời nói


Related synonyms for speech in Vietnamese
addressđịa chỉ
languagengôn ngữ, biệt ngữ, từ vựng, thuật ngữ
Terms within for speech in Vietnamese
bodythân thể
closeđóng
endkết thúc
Specialized synonyms for speech in Vietnamese
addressđịa chỉ
conversationcuộc đàm thoại
discussionthảo luận
pronunciationcách phát âm; cách đọc
talknói; nói chuyện; nói được
tonguelưỡi
wordlời; những lời; nhời; từ; tiếng
Category relationships for speech in Vietnamese
languagengôn ngữ, biệt ngữ, từ vựng, thuật ngữ
Derivative terms for speech in Vietnamese
addressđịa chỉ
speaknói; nói chuyện; nói được