How do you say language in Vietnamese?
— ngôn ngữ, biệt ngữ, từ vựng, thuật ngữ; Ngôn ngữ


Related synonyms for language in Vietnamese
speechlời nói
Generic synonyms for language in Vietnamese
textvăn bản
wordlời; những lời; nhời; từ; tiếng
Examples of category for language in Vietnamese
historicalthuộc về sử học; lịch sử
speechlời nói
Specialized synonyms for language in Vietnamese
conversationcuộc đàm thoại
discussionthảo luận
pronunciationcách phát âm; cách đọc
tonguelưỡi
wordlời; những lời; nhời; từ; tiếng
Group relationships for language in Vietnamese
songbài hát
Derivative terms for language in Vietnamese
speaknói; nói chuyện; nói được