How do you say pronunciation in Vietnamese?
— cách phát âm; cách đọc


Generic synonyms for pronunciation in Vietnamese
languagengôn ngữ, biệt ngữ, từ vựng, thuật ngữ
speechlời nói