How do you say discussion in Vietnamese?
— thảo luận


Related synonyms for discussion in Vietnamese
wordlời; những lời; nhời; từ; tiếng
Generic synonyms for discussion in Vietnamese
languagengôn ngữ, biệt ngữ, từ vựng, thuật ngữ
speechlời nói
Specialized synonyms for discussion in Vietnamese
conferencehội nghị
talknói; nói chuyện; nói được
Derivative terms for discussion in Vietnamese
discussthảo luận