How do you say someone in Chinese?
— 有人 (yǒu rén), 某人 (mǒurén), 誰, 谁 (shéi, shuí)


Related synonyms for someone in Chinese
person人 (rén)
soul靈魂, 灵魂 (línghún), 魂魄 (húnpò)
Generic synonyms for someone in Chinese
organism生物 (shēngwù), 有機體, 有機體 (yǒujītǐ)
Group relationships for someone in Chinese
people人民 (rénmín), 民族 (mínzú)
Specialized synonyms for someone in Chinese
actor演員, 演员 (yǎnyuán)
baby嬰兒, 婴儿 (yīng'ér), 娃娃 (wáwa), 小娃娃 (xiǎowáwa)
beard鬍子, 胡子 (húzi)
birth出生 (chūshēng)
black黑色
bullcmn
cancer癌癥, 癌症 (áizhèng), 毒瘤 (dúliú), 惡性腫瘤, 恶性肿瘤 (èxìng zhǒngliú)
child小孩 (xiǎohái), 小孩子 (xiǎoháizi), 孩子 (háizi), 小孩兒, 小孩儿 (xiǎoháir)
crab螃蟹 (pángxiè), 蟹 (xiè)
face
female女 (nǚ), 母 (mǔ), 雌 (cí)
fish魚, 鱼 (yú)
friend朋友 (péngyǒu), 友人 (yǒurén)
goat羊 (yáng), 山羊 (shānyáng)
have有 (yǒu), 擁有, 拥有 (yōngyǒu)
hope愿望
interpreter口譯員, 口译员 (kǒuyìyuán), 口譯者, 口译者 (kǒuyìzhě), 譯員, 译员 (yìyuán), 翻譯, 翻译 (fānyì), 翻譯員, 翻译员 (fānyìyuán), 翻譯者, 翻译者 (fānyìzhě), 通事 (tōngshì), 通譯, 通译 (tōngyì)
life生命 (shēngmìng), 生活 (shēnghuó)
liver肝臟, 肝脏 (gānzàng), 肝 (gān)
man人 (rén), 人類, 人类 (rénlèi)
match火柴 (huǒchái)
neighbour鄰居, 邻居 (línjū)
nude赤裸 (chìluǒ), 裸 (luǒ)
orphan孤兒, 孤儿 (gū'ér)
ostrich鴕鳥, 鸵鸟 (tuóniǎo)
party聚會, 聚会 (jùhuì), 宴會, 宴会 (yànhuì), 派對, 派对 (pàiduì)
quarter四分之一
ram公羊 (gōngyáng)
relative親戚, 亲戚 (qīnqi)
scorpion蝎子 (xiēzi)
simple簡單, 简单 (jiǎndān), 容易 (róngyì)
slave奴隸, 奴隶 (núlì)
sport運動, 运动 (yùndòng)
tigercmn
twin雙胞胎, 双胞胎 (shuāngbāotāi)
waiter服務員, 服务员 (fúwùyuán), 侍者 (shìzhě)
white白色 (báisè)