How do you say ram in Chinese?
— 公羊 (gōngyáng)


Related synonyms for ram in Chinese
pound
Terms within for ram in Chinese
head頭, 头 (tóu), 頭腦, 头脑 (tóunǎo)
horn角 (jiǎo)
Generic synonyms for ram in Chinese
person人 (rén)
someone有人 (yǒu rén), 某人 (mǒurén), 誰, 谁 (shéi, shuí)
soul靈魂, 灵魂 (línghún), 魂魄 (húnpò)
house房屋 (fángwū), 家 (jiā), 房子 (fángzi)
Specialized synonyms for ram in Chinese
toe脚趾
Derivative terms for ram in Chinese
pound