How do you say neighbour in Chinese?
— 鄰居, 邻居 (línjū)


Generic synonyms for neighbour in Chinese
live住 (zhù), 居住 (jūzhù)
person人 (rén)
someone有人 (yǒu rén), 某人 (mǒurén), 誰, 谁 (shéi, shuí)
soul靈魂, 灵魂 (línghún), 魂魄 (húnpò)