How do you say waiter in Chinese?
— 服務員, 服务员 (fúwùyuán), 侍者 (shìzhě)


Generic synonyms for waiter in Chinese
person人 (rén)
someone有人 (yǒu rén), 某人 (mǒurén), 誰, 谁 (shéi, shuí)
soul靈魂, 灵魂 (línghún), 魂魄 (húnpò)
Derivative terms for waiter in Chinese
wait等 (děng), 等待 (děngdài), 待 (dài), 候 (hòu)