How do you say petrol in Vietnamese?
— dầu xăng; xăng


Related synonyms for petrol in Vietnamese
gaskhí tê; khí; chất khí
gasolinedầu xăng; xăng