How do you say hydrogen in Vietnamese?
— hiđrô; hyđrô; hi-đrô; hy-đrô; Hiđrô


Generic synonyms for hydrogen in Vietnamese
gaskhí tê; khí; chất khí
Substance meronyms for hydrogen in Vietnamese
waternước