How do you say crow in Vietnamese?
— con quạ


Generic synonyms for crow in Vietnamese
blowthổi; phù, phù phù (to blow on food)
crykhóc
gaskhí tê; khí; chất khí