How do you say nitrogen in Vietnamese?
— nitơ; Nitơ


Generic synonyms for nitrogen in Vietnamese
gaskhí tê; khí; chất khí
Substance meronyms for nitrogen in Vietnamese
airkhông khí