How do you say gasoline in Vietnamese?
— dầu xăng; xăng; Xăng


Related synonyms for gasoline in Vietnamese
gaskhí tê; khí; chất khí
petroldầu xăng; xăng