How do you say wave in Vietnamese?
— Chuyển động sóng


Generic synonyms for wave in Vietnamese
dolàm; thực hiện
dressmặc (quần áo)
settập hợp
weatherthời tiết
womanphụ nữ
Specialized synonyms for wave in Vietnamese
tsunamisóng thần
Category relationships for wave in Vietnamese
physicsvật lý học