How do you say wave in Thai?
— คลื่น


Generic synonyms for wave in Thai
doทำ (tham)
weatherสภาพอากาศ (sà-pâap aa-gàat)
womanผู้หญิง (pôo yĭng)
Specialized synonyms for wave in Thai
tsunamiคลื่นสึนามิ (khleùùn sèunaamī); คลื่นยักษ์ (khleùùn yāk)
Category relationships for wave in Thai
physicsฟิสิกส์ (físìk)