How do you say skirt in Vietnamese?
— vạt áo


Related synonyms for skirt in Vietnamese
birdchim; con chim
dollbúp bê
duck(con#Vietnamese'con) vịt
ringnhẫn; cà rá
Terms within for skirt in Vietnamese
zip fastenerkhoá kéo
Generic synonyms for skirt in Vietnamese
girlcô gái; con gái; gái
meetgặp
touchđạt tới; đến; sờ; chạm