How do you say bird in Vietnamese?
— chim; con chim; Chim


Related synonyms for bird in Vietnamese
dollbúp bê
raspberrymâm xôi
skirtvạt áo
Generic synonyms for bird in Vietnamese
crykhóc
girlcô gái; con gái; gái
meatthịt
shoutkêu la; la hét; hò hét; quát tháo
Specialized synonyms for bird in Vietnamese
cockò-ó-o-o
parrotvẹt
Terms within for bird in Vietnamese
oysterhàu