How do you say mathematics in Vietnamese?
— toán học; Toán học


Examples of category for mathematics in Vietnamese
algebrađại số
equationphương trình
fieldcánh đồng
geometryhình học
mapbản đồ; địa đồ
openmở
settập hợp
translationbản dịch
Generic synonyms for mathematics in Vietnamese
sciencengành khoa học, môn khoa học
Category relationships for mathematics in Vietnamese
sciencengành khoa học, môn khoa học