How do you say map in Vietnamese?
— bản đồ; địa đồ; Bản đồ


Generic synonyms for map in Vietnamese
picturehình; tấm hình
Category relationships for map in Vietnamese
mathematicstoán học