How do you say sound in Thai?
— เสียง; เสียง


Related synonyms for sound in Thai
goไป (pị)
good(Thai'ดูดี) (doo dee) (informal), (Thai'สวยงาม) (sŭay ngaam) (formal)
heavyหนัก (nàk)
intelligentฉลาด (chalàat)
phoneโทร (toh)
Specialized synonyms for sound in Thai
beatตี (dtee)
bellระฆัง (rákang); กระดิ่ง (gràdìng)
consonantพยัญชนะ (phayanchaná)
cryร้องไห้
echoก้อง (gông)
musicดนตรี (dontree)
narrowแคบ (khâeaep)
pinkสีชมพู (sĕe chom poo)
singขับร้อง (kàp róng)
songเพลง (pleng)
speakพูด (pôot)
vowelสระ (sàrà)
Generic synonyms for sound in Thai
lookมอง (mong)
sayกล่าว (glàao)
seemดูเหมือน (doo mĕuan)
waterน้ำ (nâm); ชล (chon)
Group relationships for sound in Thai
televisionโทรทัศน์ (thorāthāt)
Causes for sound in Thai
goไป (pị)
Similar to for sound in Thai
good(Thai'ดูดี) (doo dee) (informal), (Thai'สวยงาม) (sŭay ngaam) (formal)