How do you say pregnant in Thai?
— มีครรภ์ (mee kan); ตั้งครรภ์ (dtâng kan); ท้อง (tóng)


Similar to for pregnant in Thai
bigขุน (khóón); ขนาดใหญ่ (khànààt yài); ใหญ่ (yài)
heavyหนัก (nàk)
largeใหญ่
Derivative terms for pregnant in Thai
pregnancyการตั้งครรภ์