How do you say large in Thai?
— ใหญ่


Related synonyms for large in Thai
bigขุน (khóón); ขนาดใหญ่ (khànààt yài); ใหญ่ (yài)
heavyหนัก (nàk)
Similar to for large in Thai
giantยักษ์ (yák)
importantสำคัญ (săm-kan); เอ้ (ây)
pregnantมีครรภ์ (mee kan); ตั้งครรภ์ (dtâng kan); ท้อง (tóng)
wideกว้างใหญ่ (gwâang yài)
Antonyms for large in Thai
smallเล็ก (lék)