How do you say grammar in Chinese?
— 語法, 语法 (yǔfǎ), 文法 (wénfǎ); 语法; 语法


Category relationships for grammar in Chinese
linguistics語言學, 语言学 (yǔyánxué)
Examples of category for grammar in Chinese
article文章 (wénzhāng)
future未來, 未来 (wèilái), 將來, 将来 (jiānglái)
genitive屬格, 属格 (shǔgé), 所有格 (suǒyǒugé)
head頭, 头 (tóu), 頭腦, 头脑 (tóunǎo)
strong強, 强 (qiáng)