How do you say water in Chinese?
— 水 (shuǐ); 水; 水


Related synonyms for water in Chinese
urine尿 (niào), 小便 (xiǎobiàn)
Generic synonyms for water in Chinese
food食物 (shíwù), 食品 (shípǐn)
thing東西, 东西 (dōngxi), 物 (wù), 事物 (shìwù)
wet濕, 湿 (shī)
Specialized synonyms for water in Chinese
bay海灣, 海湾 (hǎiwān), 灣, 湾 (wān)
drink飲料
lake湖 (hú), 湖泊 (húbó)
ocean大洋 (dàyáng), 海洋 (hǎiyáng), 洋 (yáng)
sea海 (hǎi)
sound聲音, 声音 (shēngyīn)
waterfall瀑布 (pùbù)
Category relationships for water in Chinese
lake湖 (hú), 湖泊 (húbó)
ocean大洋 (dàyáng), 海洋 (hǎiyáng), 洋 (yáng)
river河 (hé), 江 (jiāng), 河流 (héliú), 水流 (shuǐliú), 川 (chuān)
Terms within for water in Chinese
hydrogen氫, 氢 (qīng), 氫氣, 氢气 (qīngqì)
oxygen氧 (yǎng)
Substance meronyms for water in Chinese
ice
snowflake雪花 (xuěhuā)
tear淚, 泪 (lèi), 眼淚, 眼泪 (yǎnlèi)